divendres, de novembre 12, 2010

Android Froyo 2.2.1 i mans lliures parrot CK3000


Tinc un sense mans al cotxe que ja te uns anys i no tinc ganes de canviar-ho. Vaig tenir algunes dificultats per emparellar-lo amb el CK3000, però està força documentat com fer-ho. En resum cal apagar el cotxe, desemparellar el Parrot des del telèfon, apagar el bluetooth del telèfon i tornar-lo a engegar, engegar el cotxe i tornar-o a emparellar.

El que no m'era possible era enviar els contactes. Sempre donava error. Ja pensava que estava comdemnat a fer servir la marcació per veu del telèfon, que és en anglés. Després de molts intents no funcionava bé 9 de cada 10 cops, potser hauria de comprar un sense mans nou per al cotxe. Hi ha qui explica un procediment documentat massa complicat fent servir Ubuntu per enganyar el Parrot. Llavors vaig decidir examinar el contingut de l'arxiu vcf que envia el telèfon, i vaig descobrir que inclou la foto del contacte! Un cop eliminada i enviat l'arxiu de nou, es pot enviar sense cap problema. Suposo que el CK3000 no pot rebre la foto del contacte. En detall el que cal fer és això:

1. Anar a contactes
2. Triar un contacte
3. Compartir-lo per correu (Gmail) i enviar-lo a un mateix
4. Editar l'arxiu contacte.vcf rebut amb un editor de text.
5. Eliminar el camp photo, normalment el darrer.
6. Opcionalment eliminar altres camps: custom, address i notes
De fet hi ha prou amb un esquema com aquest:

BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:;Nom del Contacte;;;
FN:Nom del Contacte
TEL;CELL;PREF:1234567
END:VCARD

Cal fer això per cada contacte que volem enviar al Parrot, però no cal repetir totes les passes, podem copiar l'arxiu, canviar-ho de nom i editar el nom i els telefons, repetint només les passes 4, 5 i 6.
Gravar el arxius vcf a la tarja sd.
Enviar-los al Parrot amb l'aplicació que volguem. Jo he utilitzat Bluettoth File Transfer, per que amb l'aplicació inclosa no em funcionava.

Una opció encara més senzilla, és crear un nou contacte amb només el nom i el/s telèfon/s i enviar-lo per bluetooth al ck3000. Obliga a tenir els contactes duplicats, però això es pot resoldre fàcilment si els fiquem en un nou grup, ja que a les opcions dels contactes es poden amagar els grups que vulguem.

Versió del firmware del CK3000: V.5.08

Android Froyo 2.2.1 and Parrot CK3000 Handsfree

I have a car hands-free which already has a few years and I do not wish to buy a new one. I had some difficulty pairing it with the CK3000, but it is quite documented how to do it. In summary must turn off the car, unpair the Parrot from your phone, switch off phone's Bluetooth and switch it on again, and restart the car for pairing.

But could not send any contact. Always resulting in error. I thought there would be no option but to use the phone's voice dialing, in English. After several attempts it only dialed what I was asking one of 10 atemps, maybe I should buy a new car handsfree. I found a documented procedure using Ubuntu to fool the Parrot and thought it could not be so too complicated. Then I decided to examine the contents of the vcf file the phone sends, and discovered that includes the contact photo! Once removed and sent back the file can be sent without any problem. I guess the CK3000 can not receive the picture. In detail you need to do this:

1. Open contacts
2. Choose a contact
3. Share it by email (Gmail) and send it to yourself
4. Edit the file received contact.vcf on a text editor.
5. Remove the photo field, usually the last one.
6. Optionally delete other fields: custom, address and notes
In fact there is enough with a scheme like this:

BEGIN: VCARD
VERSION: 2.1
N:; Contact Name;;;
FN: Contact Name
PHONE, CELL, PREF: 1234567
END: VCARD

It has to be done with each contact you want to send to the Parrot, but we do not need to repeat all the steps, we can copy the file, rename, and edit name and telephone numbers, just repeating steps 4, 5 and 6.
Save Vcf files to SD card.
Send them to the Parrot with the application you want. I used Bluettoth File Transfer, as the standard share application did not work.

An even easier option is to create a new contact with just name and phone/s, and send it to the CK3000. We'll have duplicate contacts, but this can be easily solved assigning them to a new group, since contacts settings allow to hide desired groups.

CK3000 firmware's version: V.5.08

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada